درباره ما:

ماباورداريم به روزي که ازاقوام گوناگون برپايه محبت به دورهم جمع وبهشت رادرزمين برپا خواهيم کرد... دورنگار(ايميل) تماس باما :ourskyland@yahoo.com

گلچين مطالب

لينك دوستان

گوشه کنارجهان

شبه انسانهاي ماقبل تاریخ به نام "نسناس"گونه اي مجزاازانسانهاي امروزي...

نوشته : مجتبی حسین پور | در : سه شنبه ۲۷ تیر۱۳۹۱ |

دردنیای امروزی به دلیل آنکه نگاه ماده گرایانه نگاه غالب برفرضیه های علمی می باشد عملا بشریترادرتجزیه وتحلیل درست وشناخت حقیقی جهان پیرامون مان دچارانحراف وعجزوناتوانی کرده ومتاسفانه  این نوع نگاه درمیان بخشی از نخبه گان ومحافل علمی ما نیزراه پیداکرده و بسیاری راواداربه پیروی کورکورانه ازیافته های مادی گرانه که همگی آنها خالی ازمباحث عقل گرانه ای است که درقرآن واحادیث وجوددارد-نموده است که این موضوع علل وعوامل بسیاری داردکه موضوع بحث مانمی باشداماخوشبختانه درسالیان اخیربه دلیل بهاء بیشتربه الگوهای اسلامی وایرانی وبومی سازی علوم درکشورمان کم کم پرده ازواقعیات بسیاری برداشته میشودکه عمده بااتکا به منابع غنی اسلامی می باشد  ونتایج آن  ملموس گرچه این موضوع نیاز به  تلاش بیشتروباز نگری کلی درتعاریف علوم انسانی و بسیاری ازمقولات دیگرراتا رسیدن به مرزهای دانش وفتح قله های  علمی که مدنظر   اسلام  می  باشدراطلب می کندنمونه مشخص این  مطلب بهابه طب اسلامی وایرانی می باشد ویاتحول بنیادی درنظام  آموزش وپرورش کشورو مواردبسیاری دیگرازاین نوع-دراین فرصت ماقصدداریم به تفاو ت اساسی دودیدگاه درمورد انسانها ویا شبه انسانهای ماقبل تاریخ که هرازچندگاهی  درگوشه کناردنیاآثاری ازآنهابدست می آیدرابپردازیم واین دودیدگاه به زبان ساده عبارتنداز1-نظریه ماده گرانه   تکامل داروین که به قولی  انسانهای امروزی راتکامل یافته  انسانهای میمون نمامیداندوتقریباتمامی مقالات وفیلم های  مستند  دراین باب اززاویه این نظریه باطل به انسانهای اولیه نگاه می کنندو2-درمباحث اسلامی این موضوع  به کلی ردمیشودوآن موجودات راگونه ای مجزاازانسان وبه نام نسناس می شناسدکه كه قدمت سكونت آنهادرزمين به صدهاهزاروحتي ميليون هاسال نيزتخمين زده مي شوددرادامه به آیات واحادیثی دراین مورداشاره می کنیم

 سوره مبارکه بقره  آيه 30. 

"و هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت : من در زمین جانشینی قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند : آیا کسی را در 

زمین قرار می دهی که در آن تباهی و خون ریزی کند. ( در حالیکه ) ما تو را تنزیه و ستایش می کنیم و و تو را تقدیس

می کنیم. خدا گفت : من چیزی را می دانم که شما نمی دانید."

آیه فوق به زمان قبل ازخلقت حضرت آدم (ع) به شکل مادی بازمی گردد واینکه فرشتگان الهی ازکجاشاهد فسادوخونریزی درزمین بودندعالم مادی باسنجش زمان مادی میلیاردهاسال قدمت داردودرباب زمان امروزشاهدهستیم که درفراترازکره زمین مثلادرفضاوکرات دیگرزمان به ماننددنیاوکره زمین سپری نمی شود

خداوند در آيه‎ي 7 سوره‎ي هود مي فرمايد: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّهِ أَيَّامٍ وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ 

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)؛ «او كسي است كه آسمان ها و زمين را در شش روز (شش دوران) آفريد و عرش (قدرت) او بر

آب قرار داشت، تا شما را بيازمايد كه كدام‎يك عملتان بهتر است». 

منظور از روز (يوم) در آيه، روز معمولي و بيست و چهار ساعته نيست وبسیاری ازمفسران آن رابه شش دوره نیز تفسیرنموده اند ویادراحادیثی داریم که زمان برمردگان ازمومنین وکفاردرعالم برزخ متغییر می گذردمثلا برای شخصی به یک چشم برهم زدن وبرای شخص دیگربه سالیان طولانی  وجای دیگرداریم هرروزازروزهای قیامت پنجاه هزرارسال به طول می کشدکه بحث زمان یک بحث مجزامی باشدمافرض رابرسنجش زمان به صورت مادی قرارمی دهیم اگربپزیریم اززمان خلقت عالم مادی میلیاردهاسال می گذرددراین فواصل موجوداتی غیرازانسان که مشخصاازنسناس هاواجنه می توان نام بردبرروی زمین دردوره های مختلف زندگی می کرده اند


امام محمدباقر(ع)می فرمایند:

مردی ازامیرالمومنین علی (ع) سوال کردآیادرزمین پیش ازآدم ونسل او خلقی ازخلق خدای تعالی بودندکه 

خداراعبادت می کردند؟حضرت فرمودند...خدای عزوجل اجنه روحانی رادرزمین خلق نمودکه برای ایشان  

بالهایی بود پس آنهاراپایین ترازملائک خلق نمود وازاینکه آنهادرپروازبه ملائک برسندحفظشان نمودو...پس 

آنهارادرطبقات هفتگانه وفراترساکن نمودکه خداراشبانه روزتقدیس می کردنددرحالی که افترانمی بستندسپس 

خلقی راخلق کردپایین ترازاجنه برای آن خلایق بدنهاوارواحی بودبدون بال میخوردندومی نوشیدند  

خداوندآنهاراشبیه به  نسناس خلق نمود وآنهاانسان نبودندوآنهارادروسط های زمین وبرپشت زمین وبه همراه 

جن قراردادکه خداراشبانه روزتقدیس می کردند درحالی که افترانمی بستند.وفرموداجنه درآسمان پروازمی 

کردندپس ملائک رادرآسمان ملاقات می کردندوباعث شادی انهامی شدندوازآنهااخباررافرامی گرفتند.

(بحارالانوارج54ص 322)


ودرحدیث دیگری ازامام محمدباقر (ع) داریم که میفرماید :

 "خدا از روزی كه زمین را آفرید، هفت عالم را در آن خلق و سپس منقرض كرد كه هیچ یك از آن عوالم 

از نسل آدم ابوالبشر نبوده‌اند.

خداوند همه آن‌ها را از پوسته روی زمین آفرید و نسلی را بعد از نسل دیگر ایجاد كرده و برای هر یك عالمی بعد

از عالم دیگر پدید آورد تا در آخر حضرت آدم را بیافرید و ذریه‌اش را از او جدا ساخت."( خصال، ج 2، ص 359 و 

45)

مادراین باب قصدنتیجه گیری وتفسیربه رای رانداریم اما می توان باتوجه به آیات واحادیث فوق چنین استنباط کرد

که آن موجوداتی  که درزمین و قبل ازخلقت آدم (ع)فسادوخونریزی انجام داده اندهمان نسناس هابوده اند که 

بعدهاوبه مرور زمان به نوعی وبنا به دلا یلی منقرض شده اندو انسانهای امروزی  ازنسل آنهانمی باشندواین 

 آیات واحادیث بیشترنادرستی نظریه شیطانی داروین را نشان می دهدوالبته اجنه  هنوزم هم 

وجودارندوگواه این مطلب وجودشیطان دشمن آشکار انسان است که ازجنس اجنه می باشدکه دراین باب هم 

آیات واحادیث بسیاری وجوداردوعامل اصلی مشکلات پیش روبشریت شیطان وجنودش معرفی میشوند که

زمان ظهورامام زمان (عج) پایان کارفساد شیطان وسربازانش درزمین است-آری درآن فضایی  که موجودات قبل  

ازانسان هم وجودداشتندخداوندمتعال خلیفه خودآدم (ع) راخلق می کندوانسان رابرآن موجودات ازجمله 

نسناس وجن وملائک برتری می دهد

 (بقره/33-30); «آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان فرمود من در روى زمين جانشينى مى‏گمارم. 

فرشتگان گفتند آيا در زمين كسى را مى‏گمارى كه در آن فساد و خونريزى كند؟ در حالى كه ما به ستايش تو 

تسبيح گوييم و تقديست مى‏كنيم. خداوند فرمود من چيزى را مى‏دانم كه شما نمى‏دانيد. آنگاه تمام اسمها را 

به آدم آموخت‏سپس آنها را بر فرشتگان عرضه داشت و فرمود اگر راست مى‏گوييد اسامى اينها را به من 

بگوييد. فرشتگان گفتند تو منزهى. ما چيزى جز آنچه به ما آموختى نمى‏دانيم تو داناى فرزانه‏اى. خداوند فرمود 

اى آدم فرشتگان را به اسامى اينها آگاه كن. چون آدم فرشتگان را بدان آگاه ساخت. خداوند فرمود نگفتم من 

ناديده هاى آسمانها و زمين و آنچه را كه آشكار و نهان مى‏داريد مى‏دانم‏».


خداوند در سوره آل عمران آيه 33 مي فرمايد: «إِنَّ اللّهَ اصْطَفي آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْراهيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَي 

الْعالَمينَ» يعني به حقيقت که خداوند برگزيد آدم ، نوح ، خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر جهانيان.

درادامه به دوحدیث دیگرکه اشاره وجودشبه انسانهایانسناسهاداردمی پردازیم


امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايد: 

"گمان مي‌كنيد كه خدا غير از شما هيچ بشر ديگري را نيافريده است؟ چنين نيست، بلكه هزاران هزارآدم آفريد

و شما از نسل اخرين آن‌ها هستيد".( توحيد صدوق، ج 1 ، ص 277) 


مردی به امام صادق (ع)عرض کرد:فدایت شوم مردم گمان می کنندکه عمردنیاهفت هزارسال است حضرت 

پس ازذکریک دوره پنجاه هزارساله ویک دوره ده هزارساله فرمودند:سپس خداوندشروع به خلقت خلایق

دردنیا نمود.خلقی که نه ازجن ونه ازملائک ونه ازانس بودبرای آنهاده هزارسال مقدرفرمودپس زمانی که پایان 

دوره آنها رسیددرزمین فسادکردندپس خداوندآنهاراسرنگون کردسپس امام (ع) به ذکریک دوره ده هزارساله 

پرداختندوبعدفرمودندسپس جن رادردنیاخلق کردوبرای آنها ده هزارسال مقدرفرمود پس زمانی که دوره آنها

 رسیددرزمین فسادکردند وخونهاریختند واین است قول ملائکه  أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء 

همچنان که فرزندان جان خون ریختند وخداوندآنهارا هلاک کردپس خداشروع به خلقت کردوآدم راآفرید وده 

هزارسال برای اومقدرنمود وازآن زمان هفت هزارسال ودویست سال گذشته است وشمادرآخرزمان هستید

(بحارالانوار ج54 ص 86/تفسیرتسنیم ج3ص 150)

به راستی که درجهان به اصطلاح مدرن امروزکه سربازان پیاده نظام شیطان با صرف مبالغ کلان سعی در

وارونه نشان دادن حقایق عالم هستی به نفع شیطان رجیم دارندوهدف این سرمایه گذاری شگفت آورکه در

سیاست وفرضیه های علمی وسینما و...چیزی جزخیال باطل نجات شیطان ازمرگ نیست وبااستفاده ازعدم 

آگاهی ملل مختلف وبازی های رسانه ای مانندموجودات ناشناخته وتصویرسازی ازموجودات شرآفرین به عنوان 

قهرمان غیره  که درفیلمهاوسریال ها آنهاروزبه روزعیان ترمیشود تمام تلاش خودرابه دین زدایی ودریک کلمه  

محویکتا پرستی دارند که این موضوع همان ادامه قسم شیطان درگمراه کردن بنی آدم است که به حول وقوه 

الهی تمامی این  نقشه های شوم علارغم تمامی پیچده گی ها نقش برآب خواهدشد.وحکومت الهی به 

پرچم داری حضرت مهدی (عج)برزمین مستقرخواهدشد ودراین مقطع وظیفه ماهوشیاری وبیداری برای

مجاهدت دراین مسیرمقدس ومتعالی است

درخاتمه مطلب توجه خودو همه عزیزان را به حدیث پربار"ثقلین "ازبهترین خلق خداوگل سرسبدآفرینش

یعنی پیامبراسلام حضرت محمدمصطفی (ص) جلب میکنم 

« انّي تارکٌ فيکم الثِّقلَين کتاب اللهِ و عترتي ما ان تمسّکتم بهما لن تضلّوا ابداً لن يفترقا حتّي يردا عليّ الحوض؛

من در ميان شما دو امانت نفيس و گرانبها مي‌گذارم يکي کتاب خدا قرآن و ديگري عترت و اهل بيت خودم. 

مادام که شما به اين دو دست بيازيد هرگز گمراه نخواهيد شد و اين دو يادگار من هيچ گاه از هم جدا 

نمي‌شوند ، تا در کنار حوض بر من وارد شوند.»

(یاداشت نو یسنده)

صلوات

آخرين مطالب